โครงการด้านพลังงานทดแทน

Home / Project

โครงการด้านพลังงานทดแทน

โครงการส่งเสริมไบโอดีเซลชุมชน เฟส1

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ติดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตรต่อวันใน 7 ชุมชน พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ กำหนดมาตรฐานคุณภาพ และบริหารจัดการการผลิตและใช้งานไบโอดีเซล จนชุมชนสามารถดำเนินการด้วยตนเอง

โครงการส่งเสริมไบโอดีเซลชุมชน เฟส2

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  โครงการต่อเนื่องจากเฟส 1 โดย ติดตั้งระบบผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตรต่อวันใน 50 ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมฝึกอบรมให้ความรู้ กำหนดมาตรฐานคุณภาพ และบริหารจัดการการผลิตและใช้งานไบโอดีเซล จนชุมชนสามารถดำเนินการด้วยตนเอง

โครงการต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลชุมชนจากน้ำมันปาล์มดิบ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ดำเนินการวิจัยและทดลองกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ออกแบบและสร้างระบบผลิตต้นแบบขนาด 100 ลิตรต่อวัน ติดตั้งและสาธิตการใช้งานที่ศูนย์ถ่ายทอดพลังงานทดแทนจังหวัดนครราชสีมา

โครงการสร้างระบบต้นแบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และปรับปรุงคุณภาพกลีเซอรีนจากการผลิตไบโอดีเซล

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ดำเนินการทดลองและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลให้เป็นน้ำคุณภาพผ่านเกณฑ์มลพิษ และกระบวนการปรับปรุงคุณสมบัติกลีเซอรีนให้บริสุทธ์ โดยติดตั้งระบบต้นแบบขนาดเล็กที่ศูนย์ถ่ายทอดพลังงานทดแทนปทุมธานี สาธิตและฝึกอบรมการใช้งานระบบที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี อุบลราชธานี และนคราชสีมา

โครงการศึกษาความเหมาะสมการจัดตั้งองค์การจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ศึกษาความเหมาะสม แนวทาง และรูปแบบองค์กรในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวภาพตลอดวงจรงในประเทศไทย ตั้งแต่ภาคการเกษตร อุตสาหกรรม จนถึงผู้บริโภค

สร้างต้นแบบกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอัตโนมัติขนาด 300 ลิตรต่อวัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


  ออกแบบและสร้างระบบต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลอัตโนมัติ 150 ลิตรต่อรอบหรือ 300 ลิตรต่อวัน ควบคุมด้วย PLC และ SCADA ตั้งแต่กระบวนการสกัดน้ำมันพืช ทำปฏิกิริยาผลิตไบโอดีเซล และการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน B100

โครงการส่งเสริมรถยนต์ FFV (Flex Fuel Vehicle)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ดำเนินการส่งเสริมรถยนต์ FFV โดยเปิดรับผู้ผลิตรถยนต์ที่เข้าข่ายได้รับการส่งเสริม พิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ FFV และให้การอุดหนุนตามนโยบายและเกณฑ์ของภาครัฐ

การทดสอบผลกระทบของแก๊สโซฮอล์และ FFV conversion kits ต่อเครื่องยนต์

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ศึกษาและทดสอบผลกระทบของแก๊สโซฮอล์และ FFV conversion kit ต่อสมรรถนะ ก๊าซไอเสีย และความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ทดสอบประกอบด้วยแก๊สโซฮอล์ โดยนำมาทดสอบคุณสมบัติภายใต้การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างๆ และทดสอบการใช้ FFV conversion kit กับเครื่องยนต์ในห้องปฏิบัติการด้วยสภาพจำลองสภาพการขับขี่จริง

การทดสอบไบโอดีบี20 กับเรือประมงชายฝั่ง

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน


  ศึกษาและทดสอบไบโอดีเซลบี 20 โดยนำไปใช้กับเรือประมงชายฝั่งที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลประเภท 4 สูบและ 6 สูบ ในสภาพการทำประมงจริง จำนวนรวม 40 ลำ แต่ละลำทดสอบ 500 ชั่วโมง พร้อมเก็บรวบรวมผลการใช้งานด้วยการตรวจวัดจริงและสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้ ในด้านสมรรถนะ อัตราความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง และการสึกหรอของชิ้นส่วน

การศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน