โครงการระบบตรวจวัดอัตโนมัติด้านสิ่งแวดล้อม

Home / Project

โครงการระบบตรวจวัดอัตโนมัติด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 15 สถานี

จังหวัดสมุทรสงคราม


  ติดตั้งสถานีเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ค่าอุณหภูมิ พีเอช ออกซิเจน การนำไฟฟ้า ความเค็ม และปริมาณของแข็งละลายในน้ำ ส่งข้อมูลแสดงผลอินเตอร์เน็ตทุก 10 นาที เพื่อให้หน่วยงานราชการ เกษตรกร และประชาชนเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำ

โครงการตรวจวัดความดังเสียงใกล้สนามบิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


  ติดตั้งสถานีตรวจวัดความดังเสียง ใต้ความสูงเครื่องบิน 3 ระดับ เพื่อศึกษาความดังเสียงและผลกระทบต่อมลภาวะทางเสียงของผู้อยู่อาศัยในบริเวณตรวจวัด ในเขตลาดกระบัง